2.jpg

tichnoon

אגף בינוי ותחזוקה אחראי לניהול, תכנון וביצוע של מבנים ומתקנים באוניברסיטה, על פי הנחיותיה של הנהלת האוניברסיטה, כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות של היחידות המזמינות והמאכלסות.